ALGEMENE VOORWAARDEN VLIET & BURG ADVOCATEN B.V.

 1. Vliet & Burg Advocaten B.V. (“Vliet & Burg”) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34310264.
 2. Alle opdrachten van cliënten worden uitsluitend aanvaard door Vliet & Burg en ook beschouwd als uitsluitend aan haar gegeven. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan Vliet & Burg verbonden persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onder “aan Vliet & Burg verbonden persoon” wordt verstaan: werknemers, adviseurs, partners en aandeelhouders van Vliet & Burg alsmede Stichting Beheer Derdengelden Vliet & Burg Advocaten B.V.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Vliet & Burg, maar ook ten behoeve van aan Vliet & Burg verbonden personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt worden ingeschakeld.
 4. Vliet & Burg kan derden (dat zijn: niet aan Vliet & Burg verbonden personen) inschakelen bij de uitvoering van opdrachten van haar cliënten. Zij is niet aansprakelijk voor fouten die door die derden worden gemaakt. Als een derde aansprakelijkheid wil beperken, is Vliet & Burg bevoegd een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens haar cliënt te aanvaarden (waarbij, voor zover nodig, hierbij uitdrukkelijk wordt bedongen dat iedere aan Vliet & Burg gegeven opdracht deze bevoegdheid inhoudt).
 5. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Vliet & Burg afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Vliet & Burg in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.
 6. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Vliet & Burg aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Vliet & Burg afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Vliet & Burg in verband met die verzekering draagt.
 7. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de cliënt bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen worden met de schade en met de aansprakelijkheid van Vliet & Burg of van aan Vliet & Burg verbonden personen.
 8. Niet alleen Vliet & Burg, maar ook iedere aan Vliet & Burg verbonden persoon, in het verleden verbonden personen en rechtsopvolgers van deze personen, kunnen op deze Algemene Voorwaarden, waaronder de aansprakelijkheidsbeperkingen van artikelen 5 en 6, een beroep doen.
 9. De cliënt vrijwaart Vliet & Burg tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de cliënt, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van Vliet & Burg.
 10. Tenzij anders overeengekomen, is de cliënt aan Vliet & Burg honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door Vliet & Burg worden vastgesteld. Vliet & Burg zal kosten, die niet in haar tarieven zijn verwerkt, aan de cliënt doorbelasten (zoals bijvoorbeeld reiskosten, griffierecht, koerierskosten, vertaalkosten e.d.).
 11. Op de rechtsverhouding tussen Vliet & Burg en haar cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Vliet & Burg en een cliënt.
 12. Klachten van een cliënt zullen worden behandeld met in achtneming van de Klachtenregeling Vliet & Burg. Deze Klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht met Vliet & Burg en is te raadplegen op vlietenburg.nl.
 13. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten. De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. Ingeval van geschil over inhoud en/of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Deze Algemene Voorwaarden  zijn te raadplegen op www.vlietenburg.nl.                                Versie 2016

Neem contact op:

Adri Kranenburg

+31 20 8200301 e-mail Adri Kranenburg

Angelieke van der Vliet

+31 20 8200302 e-mail Angelieke van der Vliet

Contact

Heeft u vragen? Kunnen wij iets voor u betekenen? Neem dan contact met ons op.

Maak een afspraak +31 20 820 0300