Klachtenregeling Vliet & Burg Advocaten B.V.

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet.

Artikel 2 toepassingsbereik

a.  Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Vliet & Burg, uitgevoerd door een of meer advocaten, en de cliënt.
b.  Iedere advocaat van Vliet & Burg draagt zorg voor klachtafhandeling conform deze klachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze klachtenregeling heeft tot doel:
a.  een procedure vast te leggen om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b.  een procedure vast te leggen om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c.  bestaande relaties te behouden en te verbeteren door middel van goede klachtenbehandeling;
d.  medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
e.  de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

a.  Deze klachtenregeling is gepubliceerd op www.vlietenburg.nl.
b. Klachten die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam.

Artikel 5 interne klachtprocedure

a.  Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. A.M. van der Vliet die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
b.  De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de  klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te  geven op de klacht.
c.  Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
d.  De klachtenfunctionaris beoordeelt de klacht binnen vier weken na ontvangst van de klacht. Als van deze termijn wordt afgeweken, zal de klachtenfunctionaris de cliënt hierover informeren met opgave van redenen. De klachtenfunctionaris vermeldt daarbij de termijn waarbinnen de klacht wel zal worden beoordeeld.
e.  De klachtenfunctionaris zal de cliënt en degene over wie is geklaagd per brief laten weten of hij of zij de klacht gegrond acht. Eventueel kan de klachtenfunctionaris aanbevelingen doen.
f.  Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de cliënt, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd de hiervoor in sub 5e. genoemde brief.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

a.  De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling
geheimhouding in acht.
b.  De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

a.  De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
b.  Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
c.  De klachtenfunctionaris houdt de cliënt op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
d.  De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

De klachtenfunctionaris registreert de klacht en het onderwerp van de klacht.
Neem contact op:

Adri Kranenburg

+31 20 8200301 e-mail Adri Kranenburg

Angelieke van der Vliet

+31 20 8200302 e-mail Angelieke van der Vliet

Contact

Heeft u vragen? Kunnen wij iets voor u betekenen? Neem dan contact met ons op.

Maak een afspraak +31 20 820 0300