Aanspraken na een beroepsfout; ook naar de tuchtrechter?

27 / 07 / 2016 by Adri Kranenburg

Een kat in de zak

Eindelijk is er de kans om die concurrerende onderneming over te nemen. Tijdens de onderhandelingen laat u zich bijstaan door een advocaat. Er wordt afgegaan op door de accountant van de onderneming goedgekeurde jaarstukken. Verder wordt er een notaris ingeschakeld voor de benodigde akten.

Kort na de overname wordt echter duidelijk dat die jaarstukken geen juiste weergave van de werkelijkheid geven. De onderneming blijkt verplichtingen te hebben waar u niet van wist. De verkoper heeft u garanties gegeven die weinig waarde blijken te hebben. Hij is inmiddels met de noorderzon vertrokken.

U verwijt advocaat, accountant en notaris dat zij hun werk niet naar behoren hebben gedaan. U wilt schadevergoeding. Hoe pakt u dit aan?

Rechter

Voorop staat de vraag wie van de ingeschakelde professionele dienstverleners een fout heeft gemaakt. Dat is hier nog niet zo duidelijk. U krijgt te maken met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars van advocaat, accountant en notaris. Ieder betwist dat er beroepsfouten zijn gemaakt.

U kunt bij de rechtbank een gewone civiele procedure tegen advocaat en/of accountant en/of notaris aanhangig maken. Daarin kunt u vergoeding van de geleden schade vorderen. De rechter zal dan moeten beoordelen of er door de betreffende dienstverlener is gehandeld zoals van een redelijk handelende beroepsgenoot mag worden verwacht. Onder meer zal aan de orde komen of de regels en normen van de betreffende beroepsgroep zijn geschonden.

Tuchtrechter

Dat kan ook worden beoordeeld door een tuchtrechtelijke instantie:
– voor advocaten: de Raad van Discipline (hoger beroep: Hof van Discipline)
– voor accountants: de Accountantskamer (hoger beroep: College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
– voor notarissen: de Kamer van Toezicht (hoger beroep: Gerechtshof Amsterdam).

Een tuchtrechtelijke procedure is niet gericht op het verkrijgen van schadevergoeding. Het handelen of nalaten van de betreffende dienstverlener wordt beoordeeld door een college van beroepsgenoten en rechters.

Als de klacht gegrond wordt geacht, kan er een sanctie worden opgelegd: een waarschuwing, een berisping. In bijzondere gevallen kan worden beslist dat de beroepsbeoefenaar zijn beroep niet mag uitoefenen: vaak voor een bepaalde periode; soms zelfs helemaal niet meer.

Rechter en tuchtrechter?

Het gaat u er niet om dat advocaat en/of accountant en/of notaris “straf” krijgt. U wilt schadevergoeding. De tuchtrechter kan de dienstverlener hiertoe niet veroordelen. Voor schadevergoeding zult u dus naar de gewone rechter moeten.

Toch komt het vaak voor dat in dit soort zaken eerst een klacht bij de tuchtrechter wordt ingediend. De bevindingen van de tuchtrechter kunnen dan vervolgens worden gebruikt ter ondersteuning van de schadevergoedingsvordering bij de gewone rechter. Dan wordt er dus zowel bij de tuchtrechter als bij de gewone rechter geprocedeerd.

Voordat u besluit ook tijd, geld en energie te steken in een tuchtrechtelijke procedure, is het goed te realiseren dat de gewone rechter niet aan de uitspraak van de tuchtrechter over dezelfde kwestie is gebonden. De gewone rechter kan dus anders oordelen dan de tuchtrechter.

Verder ziet het er naar uit dat rechters zich in veel gevallen weinig van tuchtrechtelijke beslissingen aantrekken. Dat is althans de conclusie van H. Uhlenbroek en M.F. Moolbroek, die ruim 105 uitspraken over beroepsaansprakelijkheid met een tuchtrechtelijke voorgeschiedenis hebben geanalyseerd (“De betekenis van een tuchtrechtelijk oordeel voor de beroepsaansprakelijkheid overschat?”, AV&S 2013/24).

Met name is dat het geval bij fouten van advocaten en notarissen; ten aanzien van handelingen van deze twee beroepsgroepen kan de gewone rechter meestal zelf wel beoordelen of er sprake is van een beroepsfout.

Dat ligt natuurlijk moeilijker bij fouten van bijvoorbeeld accountants of medici. Uit bedoeld onderzoek komt naar voren dat de meeste rechterlijke uitspraken, waarin de invloed van het oordeel van de tuchtrechter wel groot of doorslaggevend was, inderdaad op die beroepsgroepen betrekking hebben.

Slot

Kortom, als het gaat om vergoeding van door een beroepsfout geleden schade, is het raadzaam om steeds goed af te wegen of een tuchtprocedure kan helpen.

Het kan in voorkomende gevallen zinvol zijn om via een klacht bij de tuchtrechter duidelijkheid te krijgen over de feiten en/of wat er van de betreffende beroepsbeoefenaar mocht worden verwacht. In andere gevallen zal een tuchtprocedure slechts leiden tot verhoging van kosten en vertraging van de afwikkeling van het geschil.

De teksten op deze weblog zijn van algemene informatieve aard. De verstrekte informatie kan niet worden aangemerkt als juridisch advies. Gebruik van de betreffende informatie is geheel voor eigen risico. Iedere aansprakelijkheid wordt uitgesloten.