Professionele dienstverleners maken fouten. Hun cliënten kunnen daardoor schade lijden die op de dienstverlener verhaald kan worden. Hier zijn dienstverleners meestal voor verzekerd.

Wij richten ons op aansprakelijkheid voor beroepsfouten van juridische, administratieve en financiële dienstverleners: advocaten, notarissen, deurwaarders, accountant, belastingadviseurs, vermogensbeheerders, beleggingsadviseurs, verzekeringstussenpersonen etc. Vaak vertegenwoordigen wij de (voormalige) cliënt die een klacht en/of schadeclaim tegen de dienstverlener wil indienen. In andere zaken verdedigen wij juist de dienstverlener die zich tegen dergelijke klachten en/of claims wil verweren.

Het gaat in dit soort zaken natuurlijk altijd om de vraag of er een fout is gemaakt en zo ja, welke schade door die fout is veroorzaakt. Daarnaast kunnen in dergelijke zaken tal van andere verweren aan de orde komen.

Beroepsfout?

Soms kan er geen discussie over zijn dat er een fout is gemaakt (bijvoorbeeld als een advocaat te laat hoger beroep instelt). Vaak is dat echter niet zo eenvoudig vast te stellen (bijvoorbeeld als een advocaat wordt verweten dat hij heeft nagelaten een bepaald verweer te voeren).

Rechters kijken of er is gehandeld zoals van een redelijk handelende beroepsgenoot mag worden verwacht. Daar wordt natuurlijk verschillend over gedacht. Vaak is er in dit soort zaken veel discussie over de vraag hoe hoog de lat mag worden gelegd. Daarbij speelt ook een rol wat de cliënt van de dienstverlener mocht verwachten.

Schade?

Vaak ligt in dit soort zaken het accent op de vraag welke schade door de fout is ontstaan. Het kan moeilijk zijn om die vast te stellen. In het voorbeeld van de advocaat, die niet tijdig hoger beroep heeft ingesteld, zal moeten worden bekeken wat de uitkomst zou zijn geweest als de zaak in hoger beroep wel door het Gerechtshof zou zijn beoordeeld. Als dat onzeker is, wordt nogal eens met kansberekening gewerkt. De rechter kan bijvoorbeeld tot de conclusie komen dat er 50% kans was om de zaak te winnen en 50% van het belang als schadevergoeding toekennen.

Beperking aansprakelijkheid?

Lastige vragen kunnen spelen als de dienstverlener in contract of algemene voorwaarden heeft opgenomen dat hij/zij niet of slechts tot een beperkt bedrag aansprakelijk is in geval van een beroepsfout. Soms oordeelt de rechter dat een dergelijke “exoneratie” niet is overeengekomen (bijvoorbeeld omdat algemene voorwaarden niet vooraf ter hand zijn gesteld) of dat de dienstverlener in redelijkheid geen beroep op een dergelijke clausule kan doen. Diverse beroepsgroepen hebben ook regels over het beperken van hun aansprakelijkheid.

Andere verweren

Vaak komen nog andere verweren naar boven. De dienstverlener kan aanvoeren dat er niet tijdig is geklaagd of dat de vordering inmiddels is verjaard. Ook wordt nogal eens aangevoerd dat de geleden schade ook aan eigen schuld is te wijten.

Tuchtrecht

Voor veel beroepen zijn er ook speciale tuchtrechtelijke instanties die klachten beoordelen.

In het tuchtrecht gaat het er in de eerste plaats om of de dienstverlener zich heeft gehouden aan de regels en normen van zijn beroepsgroep. Als dat niet zo is, kan er een sanctie worden opgelegd: een waarschuwing, een berisping. In bijzondere gevallen kan de beroepsbeoefenaar worden opgelegd dan hij enige tijd zijn beroep niet mag uitoefenen (schorsing) of zelfs dat hij zijn beroep helemaal niet meer mag uitoefenen.

In de tuchtcolleges zitten meestal beroepsgenoten, vaak samen met een of meer rechters.

Normaal gesproken gaat het bij tuchtzaken niet om schadevergoeding voor de voormalige cliënt. Wel komt het nogal eens voor dat, voorafgaand aan een procedure bij de rechter over beroepsaansprakelijkheid en schadevergoeding, eerst een klacht bij de tuchtrechter wordt ingediend. In de tuchtzaak wordt dan onderzocht wat er mis is gegaan. De uitspraak van de tuchtrechter kan dan eventueel worden gebruikt ter ondersteuning van de vordering bij de gewone rechter.

Slot

In de loop der jaren hebben wij te maken gekregen met zaken over zeer uiteenlopende beroepsfouten betreffende diverse beroepen. Wij weten dat het nogal eens gaat om kwesties waar de emoties aan beide zijden hoog kunnen oplopen. Helaas kan het niet altijd worden voorkomen dat deze zaken uitmondden in een langdurige juridische strijd.

Voor onze dienstverlening geldt dat wij er steeds naar streven dat onze cliënten in dat proces van begin tot eind persoonlijk door dezelfde, ervaren advocaat worden begeleid.

Neem contact op:

Vliet & Burg adviseert en procedeert over Beroepsfouten

Heeft u vragen? Kunnen wij iets voor u betekenen? Neem dan contact met ons op.

Maak een afspraak +31 20 820 0300