Geschillen

Wij hebben ons toegelegd op geschillen met financiële dienstverleners: banken, verzekeraars, beleggingsfondsen, beleggingsadviseurs, vermogensbeheerders etc. Wat de banken betreft, gaat het met name om kwesties betreffende kredietverlening, borgtocht, het optreden van de bank als pand- of hypotheekhouder etc. Voor wat betreft beleggingen en vermogensbeheer, richten wij ons vooral op onjuiste advisering, niet naleving van zorgplicht etc. Ook krijgen wij te maken met fraude, onder meer met beleggingen. Dan komt het er op aan te proberen geïnvesteerde bedragen terug te halen, al dan niet door aansprakelijkstelling van betrokkenen.

Er komt steeds meer aandacht voor de rol van dienstverleners als banken of accountants bij projecten die frauduleus blijken te zijn. Soms wordt aangenomen dat zulke dienstverleners nalatig zijn geweest en uit die hoofde aansprakelijk zijn voor door beleggers of andere gedupeerden geleden schade.

Verder adviseren en procederen wij over uiteenlopende financiële producten (variërend van beleggingsverzekeringen tot derivaten).

Zorgplicht

De bijzondere relatie tussen de cliënt enerzijds en bank, verzekeraar of andere financiële dienstverlener anderzijds, brengt met zich dat er een bijzondere zorgplicht wordt aangenomen. De financiële dienstverlener mag de belangen van de cliënt niet uit het oog verliezen. De eisen aan de financiële dienstverlening zijn de laatste jaren aangescherpt. De regelgeving op dit terrein is sterk uitgebreid (m.n. de Wet op het Financieel Toezicht).

Schade

Nalatigheid van de financiële dienstverlener kan er toe leiden dat de cliënt recht heeft op schadevergoeding. Daar staat dan weer tegenover dat dat door de klant bewust genomen, verantwoorde, risico’s niet op de financiële dienstverlener kunnen worden afgewenteld. Het komt nogal eens voor dat uiteindelijk wordt geoordeeld dat de financiële dienstverlener maar een deel van de door de cliënt geleden schade dient te vergoeden en dat hij/zij de rest zelf moet dragen.

Financiële producten

Regelmatig worden wij geconfronteerd met geschillen over de financiële producten zelf (variërend van beleggingsverzekeringen tot derivaten).

Er wordt nogal eens uit het oog verloren dat die financiële producten niet meer zijn dan contracten tussen cliënt en bank of verzekeraar waarop ook de gewone regels van contractenrecht (waar wij ons op toeleggen) van toepassing zijn. Steeds moet worden gekeken naar wat er nu eigenlijk is afgesproken.

Het komt nogal eens voor dat de feitelijke uitvoering van een standaard overeenkomst door bank of verzekeraar niet te rijmen valt met wat er volgens contract of polis en de bijbehorende algemene voorwaarden is overeengekomen. Zo speelt bij veel beleggingsverzekeringen dat niet goed is terug te vinden dat allerlei bedragen door de verzekeraar worden ingehouden en dat bij het aangaan van de overeenkomst door onjuiste, althans misleidende prognoses, een verkeerde voorstelling van zaken is gegeven.

Rechter of KiFiD

De geschillen kunnen uiteraard aan de gewone rechter worden voorgelegd.

Als het gaat om klachten en claims van consumenten heeft het sinds 2007 bestaande Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (“KiFiD”) zich ontwikkeld tot een in veel gevallen aantrekkelijk alternatief.

Gezamenlijk?

Wij hebben regelmatig te maken met geschillen betreffen financiële producten die op grote schaal zijn verkocht. Vaak is het voor degenen, die menen hierdoor te zijn benadeeld, aan te raden om samen optrekken. De kosten van rechtsbijstand zijn veel lager als dezelfde problemen door dezelfde advocaat voor meerdere individuele klanten kunnen worden behandeld.

Neem contact op:

Vliet & Burg adviseert en procedeert over Financieel recht

Heeft u vragen? Kunnen wij iets voor u betekenen? Neem dan contact met ons op.

Maak een afspraak +31 20 820 0300